Pravilnik o zvanjima AUF BiH

Autor Oliver Vukmirovic on . Posted in Normativi i Pravilnici

Član 1.

Zvanja u Asocijaciji za umjetničku fotografiju u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu AUFBiH) su počasna, strukovna i zvanja u kreativnoj fotografiji.

Član 2.

Počasna zvanja su počasni član AUF BiH i zaslužni član AUF BiH. Počasni članovi mogu da budu pravna i fizička lica koja djeluju izvan organizacije AUF BiH, a koji su dali doprinos razvoju fotografije u BiH. Zaslužni članovi mogu biti fizička lica članovi AUF BiH.

Priznanje zaslužni član dodjeljuje se članovima za izvanredne uspjehe u organizacijskom i obrazovnom radu te foto-grafskom stvaralaštvu.

Član 3.

Zvanje instruktor AUFBiH dodjeljuje se na lični zahtjev pojedinca. Kandidat za instruktora mora imati završen in-struktorski seminar sa položenim završnim ispitom i samostalno rukovoditi sa najmanje tri kursa fotografije. Prepo-ruku i podatke iz gornjeg stava daje udružena članica u AUFBiH ( klub, sekcija, foto grupa i sl.) na propisanom obras-cu.

Član 4.

Zvanja u kreativnoj fotografiji su:

• fotograf III klase (F3AUFBiH)

• fotograf II klase (F2AUFBiH)

• fotograf I klase ((F1AUFBiH)

• kandidat za majstora fotografije (KMF AUFBiH)

• majstor fotografije (MF AUFBiH)

Član 5.

Uslovi za sticanje zvanja Fotograf III klase su osvojenih 50 bodova na izložbama. Uslovi za sticanje zvanja Fotograf II klase su osvojenih 150 bodova na izložbama. Ova zvanje dodjeljuje Upravni odbor Kluba, a ukoliko je fotograf član foto grupe ili foto sekcije zvanje dodjeljuje AUF BiH na osnovu podnesenog zahtjeva pojedinca.

Član 6.

Uslovi za sticanje zvanja Fotograf I klase je osvojenih 250 bodova na izložbama od čega 100 bodova mora biti osvo-jeno na izložbama pod patronatom FIAP-a. Zvanje se dodjeljuje na osnovu podnesenog zahtjeva pojedinca ili udru-žene organizacije na posebnom obrascu ovjeren od strane udružene organizacije.

Za dodjelu zvanja fotograf I klase podnosi se Umjetničkom savjetu na ocjenu kolekcija od 15 radova koji su bili izla-gani i nagrađivani na izložbama fotografija.

Član 7.

Zvanje Kandidat majstora fotografije AUFBiH dodjeljuje umjetnički savjet AUFBiH. Uslovi za sticanje zvanja su :

• da je autor na izložbama skupio 750 bodova, od toga bar 250 na međunarodnim izložbama pod patronatom FIAP-a, sa 30 različitih radova.

• da je osvojio najmanje 5 nagrade na izložbama 1., 2. i 3 ranga

• da je dobio pozitivnu ocjenu od strane umjetničkog savjeta za priloženu kolekciju od 30 radova, od čega 15 radova

moraju biti izlagani i nagrađivani na izložbama, a 15 radova se dostavljaju po izboru kandidata

• da je održao tri samostalne izložbe

• da je prošlo najmanje godinu dana od sticanja zvanja fotografa I klase

Član 8.

Zvanje Majstor fotografije FSBiH dodjeljuje Umjetnički savjet AUFBiH. Uslovi za sticanje zvanja su :

• da je kandidat osvojio na izložbama najmanje 1400 bodova od toga najmanje 600 na međunarodnim izložbama sa najmanje 40 različitih radova

• da je dobio najmanje 10 nagrada na izložbama 1. , 2. i 3 ranga

• da je dobio pozitivnu ocjenu od strane Umjetničkog savjeta za priloženu kolekciju od 50 radova, od čega 25 rado-va moraju biti izlagani i nagrađivani na izložbama, a 25 radova se dostavljaju po izboru kandidata

• da je imao najmanje pet samostalnih izložbi

• da je prošlo najmanje dvije godine od sticanja zvanja kandidat majstora fotografije .

Član 9.

Postupak sticanja zvanja bilo kojeg nivoa započinje podnošenjem zahtjeva AUFBiH uz sljededu dokumentaciju :

• spisak izložbi koji sadrži naziv izložbe, mjesto održavanja, popis primljenih fotografija i spisak dobivenih nagrada

• za F1, KMF i MF prilaže se kolekcija fotografija sa priloženim spiskom radova u printanoj formi izložbenog formata i u digitalnoj formi na CD-u standardnog zapisa po pravilima FIAP-a

• za KMF i MF dokaz o održanoj samostalnoj izložbi (katalozi i sl.)

• ovjera organizacije, foto grupe ili sekcije

Zvanje dodjeljuje Umjetnički savjet AUFBiH.

Član koji nije dobio zvanje može konkurisati ponovo naredne godine.

Član 10.

Umjetnički savjet i predsjednika Umjetničkog savjeta imenuje Upravni odbor AUFBiH. Odluku o zvanju donose naj-manje tri člana umjetničkog savjeta. Članove Umjetničkog savjeta za dodijelu zvanja za tekudu godinu imenuje predsjednik AUFBiH iz članova Umjetničkog savjeta. Najmanje dva člana Umjetničkog savjeta moraju dati pozitivnu ocjenu kolekcije fotografija. Obrazloženje o dodijeli zvanja ili odbijanju umjetnički savjet je dužan pismeno dostaviti autoru.

Umjetnički savjet sastaje se jedanput godišnje neposredno prije održavanja Dana fotografije BiH.

Član 11.

Autor može za zvanje konkurisati sa fotografijama svih tehnika i sa kolor dijapozitivima. Fotografije moraju biti veli-čine 30x40 cm . Fotografije manjeg formata od 30x40 cm moraju biti zalijepljene na papir formata 30x40 cm. Dija-pozitivi mogu biti formata 24 x 36 mm ili 6 x 6 cm. Dijapozitivi moraju biti uloženi u ramove. Svaki rad mora sadrža-vati broj u kolekciji, ime i prezime autora, naziv fotografije i naziv kluba ili sekcije .

Kolekcije za zvanja mogu biti u monohrom tehnici i kolor tehnici (fotografija i dijapozitivi). Digitalna tehnika smatra se načinom izražavanja. Kolekcije obavezno moraju biti predate i u kompjuterskom zapisu na CD sa minimalnom re-zolucijom 300 dpi i dužom stranicom 2800 dpi.

Ukoliko priložena kolekcija odstupa od ovih normi Umjetnički savjet donosi odluku da li de je prihvatiti u razmatra-nje ili ne. Pripremu dokumentacije za sjednicu Umjetničkog savjeta vrši koordinator za dodijelu zvanja.

Materijali i kolekcija dostavljeni za zvanja ne vradaju se autorima bez obzira da li je zvanje dodijeljeno ili ne. Zahtjev za dodjelu zvanja podnosi se na obrascu AUF BiH.

Za svaki zahtjev plada se taksa čiju visinu određuje Upravni odbor AUF BiH.

Član 12.

Bodovanje za zvanja vrši se na osnovu ranga izlože. Odnos ranga izložbe i bodova dat je u tabeli 1.

Član 13.

Izlaganje van konkurencije, što važi i za članove žirija, kao i održana samostalna izložba ne donosi bodove.

Član 14.

Upravni odbor vodi evidenciju svih zvanja u fotografiji (prva klasa, KMF i MF). Oblik i izgled priznanja i plaketa za zvanja zvanja utvrđuje Upravni odbor. Zvanja se u pravilu uručuju na prigodnim svečanostima.

Član 15.

Sva zvanja dobivena u Foto savezu Jugoslavije stečena do 01.04.1992.godine važe i upisuju se u registar zvanja na osnovu podnesenog zahtjeva i dokaza o zvanju. Osvojeni bodovi do 01.04.1992 godine određuje se prema Pravilni-ku Foto saveza Jugoslavije usvojenog u Prištini 13.11.1976. godine.

Svi članovi koji su do 31.12.2010. godine ispunili uslove za zvanja po starom Pravilniku mogu aplicirati za zvanja u 2011. godini.

Sve sporne situacije rješavaju se na osnovu podnesenog zahtjeva pojedinca u pisanom obliku.

Član 16.

Pravo tumačenja ovog Pravilnika ima Upravni odbor AUFBiH.

Član 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Donošenjem ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o zvanjima donesen 22. decembra 2007.g.

Predsjednik :

Božanovid Ozren

TABELA 1

Rang Izlozbe Primljena fotografija Diploma / Pohvala III nagrada II nagrada I nagrada
           
klupska (III) 1 2 4 6 10
regionalna (II) 3 4 8 14 22
državna (I) 4 6 10 18 26
međunarodna 5 8 14 22 30
FIAP pokroviteljstvo 8 12 20 30 40
državna kolekcija 6        
ostale izložbe 1        

 

 

Fotografije su autorsko djelo. Autor zadrzava sva prava. Nije dozvoljena upotreba fotografija i video materijala bez saglasnosti i dozvole autora. 

Copyright © 2013 Foto Klub Infinity Doboj
http://bigtheme.net/
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Ламперия от ЕМСИЕН-3