Pravilnik o drzavnim izlozbama

Autor Oliver Vukmirovic on . Posted in Normativi i Pravilnici

Član 1.

Izložbe u okviru Asocijacije za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu AUF BIH) mogu organizovati AUF BiH, udružene članice (klubovi, sekcije i foto grupe) i pojedinci. Izložbe se mogu organizovati u saradnji sa galerijama, muzejima, kao i savezima i društvima koji nisu članovi AUF BiH.

Član 2.

Izložbe mogu imati sljedede rangove :

klupski rang (izložba 3. ranga)

Izložba se smatra klupskom ukoliko na njoj izlažu članovi jednog kluba i to najmanje 8 autora. Ovaj rang može imati i izložba foto grupe (jedne ili više) ukoliko izlaže najmanje 8 autora.

regionalni rang (izložba 2. ranga)

Izložba ovog rang je izložba autora sa područja regije, ili bilo koja izložba fotografija na kojoj učes-tvuje najmanje 12 autora od toga najmanje 4 sa zvanjem F1 klase ili višim. Ovom vrstom izložbe smatra se izložba lokalnog karaktera kao što je izložba mladih autora ili školske omladine koja ne is-punjava uslove iz stava 1. a koja je registrovana kao takva u AUF BiH.

državni rang (izložbe 1. ranga)

Izložbe ovog ranga su izložbe na nivou Bosne i Hercegovine. Na izložbi moraju učestvovati najmanje 24 autora, od koji 6 mora imati zvanje F1 klase ili više. U ove izložbe spadaju izložbe koje organizuje AUF BiH ili koje su od posebnog značaja za AUF BiH, bez obzira na broj autora i njihova zvanja, a za koje je AUF BiH dao saglasnost da su ovog ranga.

međunarodna izložba

U ovaj rang se ubrajaju sve izložbe međunarodnog karaktera kojima FIAP nije pokrovitelj.

FIAP rang

U ovu grupu spadaju izložbe pod pokroviteljstvom FIAP-a.

Ostale izložbe

Fotografije izlagane na izložbama čiji organizator nije AUF BiH, odnosno članica AUF BiH, ili se izlož-ba ne organizuje pod pokroviteljstvom AUF BiH (npr. Udruženje likovnih umjetnika) svaka izložena fotografiju vrednuju se sa po 1 bod.

Član 3.

Ako se izložba sastoji od više tema, rang izložbe se određuje za svaku temu posebno. Rang izložbe mora se obavezno štampati u katalogu.

Član 4.

Izložbe mogu biti izložbe monohromne (crno bijele) fotografije, kolor fotografije, digitalne fotografi-je, fotocomprinta i kolor dijapozitiva. Organizator propozicijama određuje da li de se fotografije vre-dnovati zajedno bez obzira na tehniku, u suprotnom u propozicijama mora naznačiti pravila za svaku tehniku posebno.

Član 5.

Veličina izložbene fotografije je 30x 40 cm, s tim da fotografija može biti i manjeg formata ali mora biti kaširana na papir veličine 30x40 cm. Papir na koji je kaširana fotografija ne može biti deblji od 1 mm.

Dijapozitivi mogu biti veličine 24x36 mm i stavljeni u dija ramice sa staklom.

Organizator može propisati i druge dimenzije fotografija i dijapozitiva.

DOKUMENT 004 AUF 2010

Član 6.

Na poleđini fotografije mora pisati : naziv fotografije, ime i prezime autora, adresa stanovanja, klub, sekcija ili grupa sa adresom, telefonom i e—mailom.

Dijapozitiv pored gore navedenih podataka mora imati oznaku pravilnog umetanja u projektor u li-jevom donjem uglu.

U prilogu Pravilnika su dati prikazi za stav 1. i 2. ovog člana.

Član 7.

Za učešde na izložbi mora se priložiti prijavnica. Ukoliko je organizator nije dostavio posebne prijav-nice, to se prijava mora ispisati čitljivo štampanim slovima i sadržavati : Ime i prezime autora, zvanje autora naziv fotografije, adresu autora i udružene organizacije za koju autor nastupa. Ako izložba ima više tema, prijave se moraju dostaviti za svaku temu posebno.

Član 8.

Na izložbama ne mogu učestvovati fotografije koje su bile ranije izlagane na toj izložbi. Autori koji za izložbu prilože tuđa djela snose sami moralnu i materijalnu odgovornost.

Član 9.

Izložbe koje organizuje AUF BiH su :

• godišnja izložba monohrom fotografije

• godišnja izložba kolor fotografije

• godišnja izložba kolor dijapozitiva

• godišnja izložba fotografije mladih

Digitalna fotografija smatra se fotografskom tehnikom. Organizaciju izložbi vrši organizacija kojoj to povjeri Upravni odbor AUF BiH. Izložbe fotografije mladih sastoje se iz dvije grupacije i to do 15 go-dina i od 15 do 19 godina.

AUF BiH može izvršiti spajanje izložbi u godišnju izložbu fotografija pod nazivom FotoBiH.

Član 10.

Državne kolekcije koje učestvuju na izložbama u inostranstvu moraju sadržavati fotografije novijeg datuma. Pravila o formiranju državne kolekcije utvrđuje Upravni odbor, a izbor radova za državne kolekcije vrši Umjetnički savjet AUF BiH.

Član 11.

Na godišnjim izložbama AUFBiH mogu učestvovati državljani BiH iz zemlje i inostranstva.

Član 12.

Za izložbe fotografija koje organizuju udružene članice, može se tražiti zahtjev za pokroviteljstvo AU-F BiH. AUFBiH je dužan u roku od 30 dana dostaviti odluku o pokroviteljstvu, na osnovu pismenog zahtjeva organizatora. Pokroviteljstvo sa rednim brojem izložbe mora biti štampano u katalogu na vidnom mjestu.

Član 13.

Pokroviteljstvo FIAP-a u međunarodnim izložbama vrši se putem AUF BiH.

Prijava za FIAP-ovo pokroviteljstvo upuduje se najkasnije sedam mjeseci prije održavanja izložbe.

Propozicije za izložbu pod pokroviteljstvom FIAP-a moraju biti upudene najkasnije 6 mjeseci od roka za zadnji dan prijema radova.

Član 14.

Propozicije moraju sadržavati : temu ili teme izložbe, nagrade, format i broj radova, kalendar izlož-

be, kao i rok za povratak radova koji ne smije biti duži od 60 dana od zatvaranja izložbe.

Izložba se može održati i u više gradova o čemu na zahtjev udružene organizacije odlučuje AUF BiH.

Član 15.

Organizator je dužan 7 dana prije otvaranja izložbe obavijestiti nagrađene autore o nagradama i po-zvati ih na dodjelu. Organizator nije dužan snositi troškove dolaska nagrađenih autora.

Član 16.

Organizator izložbe je dužan štampati katalog izložbe koji naročito sadržava sljedede :

• naziv izložbe sa rednim brojem kao i registarskim brojem u AUF BiH

• vrijeme održavanja izložbe, a za projekciju dijapozitiva datum projekcije odnosno projekcija

• sastav žirija

• sastav organizacionog odbora

• spisak nagrađenih autora

• spisak primljenih radova na izložbi sa imenom i prezimenom autora i nazivom rada

• rang izložbe odnosno rang pojedinih tema na izložbi

 statističke podatke koji naročito sadrže; broj radova, broj autora, klubova, sekcija ili foto grupa, zvanja autora i popis po gradovima odnosno državama ako se radi o međunarodnoj izložbi.

 minimum reprodukcije nagrađenih radova

Član 17.

Organizator izložbe mora poslati diplome odnosno nagrade nagrađenim autorima najkasnije do ro-ka za vradanje radova.

Organizator mora poslati kataloge najkasnije do roka za vradanje radova i to :

 autorima koji su poslali fotografije na izložbe

 5 komada AUF BiH

 po 1 komad klubu, sekciji ili foto grupi koja učestvuje na izložbi sa više od dva autora

Član 18.

Žiri izložbe mora imati najmanje tri člana. Žiri određuje organizator izložbe. U pravilu žiri izložbe mo-gu činiti autori sa najvedim zvanjima u AUF BiH i FIAP, likovni umjetnici, likovni kritičari i drugi poz-navaoci fotografije, s tim da obavezno dva člana žirija moraju imati zvanja AUFBiH - fotografa 1 kla-se i viša. Organizator može za žiriranje izložbe imenovati umjesto žirija, selektora koji obavezno mo-ra imati najmanje zvanje KMF AUF BiH.

Za žiriranje državnih kolekcija, godišnjih izložbi fotografija žiri ili selektora određuje AUF BiH.

Član 19.

Na izložbi se može maksimalno dodijeliti jedna prva, dvije druge i tri trede nagrade, kao i maksimal-no pet pohvala. Jedan autor može dobiti samo jednu nagradu.

Za kolekciju dodjeljuju se jedna prva, jedna druga i jedna treda nagrada. Kolekciju čine najmanje tri rada, a najviše šest.

Član 20.

Na žiriranju se sačinjava zapisnik koji sadržava najmanje spisak nagrađenih radova, a poželjno je da sadržava spisak primljenih fotografija. Zapisnik potpisuje žiri ili selektor. Zapisnike čuva organizator izložbi.

Član 21.

Donošenjem ovog Pravilnika prestaje da važi dokument 04-2002. Ovaj Pravilnik stupa na snagu da-nom donošenja.

Član 22.

Pravo tumačenja ovog Pravilnika ima Upravni odbor AUFBiH.

Predsjednik :

Božanovid Ozren

 

Fotografije su autorsko djelo. Autor zadrzava sva prava. Nije dozvoljena upotreba fotografija i video materijala bez saglasnosti i dozvole autora. 

Copyright © 2013 Foto Klub Infinity Doboj
http://bigtheme.net/
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Ламперия от ЕМСИЕН-3