Definicija fotografije prirode

Autor Oliver Vukmirovic on . Posted in Normativi i Pravilnici

Radi informisanosti članova donosimo definicije FIAP‐a šta predstavlja fotografiju prirode, odnosno šta se u međunarodnim normativima podrazumijeva pod temom NATURA.

DEFINICIJA

Fotografija prirode prikazuje nepripitomljene životinje, nekultivirane biljke na njihovom prirodnom lokalitetu, geološke i druge fenomene koje nije stvorio čovjek. Vjeran zapis objekta i prirodne okoline je prevashodni faktor. Registrovanje čovjeka, njegovo manipulisanje ili njegova okolina u bilo kom dijelu fotografije nije poželjno i treba ga izbjegavati.

Nakon ispunjenja gornjih zahtjeva treba nastojati postići najviši umjetnički nivo. Fotografije kultiviranih biljaka, cvjetnih aranžmana, domaćih životinja i životinja u kavezima, aranžiranih predmeta, muzejskih kolekcija ili čovjeka i njegove okoline neće se primati.

Andrew J.F. Gibson, AFIAP, HonEFIAP,

San Marino, 18. kongres FIAP‐a

SVRHA DEFINISANJA FOTOGRAFIJE PRIRODE

Svaka sekcija na izložbi fotografije ima problema šta jeste, a šta nije prihvatljivo, pa ni fotografija prirode nije izuzetak. Namjera da FIAP definiše fotografiju prirode je da podspješi snimanje biljaka, životinja i geoloških fenomena u prirodnom ambijentu, što nije kultivirano niti ima ljudskih bića. Zbog svega toga, svaka fotografija koja prikazuje prisustvo ljudskih bića ili njihove okoline nije adekvatna. Međutim, nije namjera ovakve definicije da umanji prisustvo ljudskog bića, jer, na primjer, ako divlja životinja prelazi cestu koju je napravio čovjek, takva se fotografija ne bi trebala odbiti. Namjera nam je da potaknemo fotografe da poštuju floru, faunu i geološke fenomene i da upotrijebe svoje fotografsko znanje da eliminišu ili barem svedu na najmanju moguću mjeru svaki trag ljudskog bića. U većini slučajeva ovo se moze postići selektivnom oštrinom, stajnom tačkom i tako dalje.

Ne treba zaboraviti da nam nije namjera da postavljamo granice jedne sekcije na izložbama već da potaknemo fotografe da registruju svijet prirode s osjećajem, senzibilnošću i vjerodostojnošću. Postoji i nužnost da se zabilježi svijet koji nestaje tako da moramo poticati i na to, ali ne možemo prihvatati fotografije koje pokazuju ljudska bića jednostavno samo zato što volimo da se ona izbjegavaju u većini slučajeva. Naš cilj je da zabilježimo prirodu, a da ostavimo snimanje ljudi i njihove okoline drugima. Znamo da neki fotografi imaju prednost jer se takvi objekti nalaze u njihovoj neposrednoj blizini, ali isti je slučaj i sa svim ostalim sekcijama. Neko putuje stotine kilometara da bi otkrio poseban događaj ili pejzaž ili ljude i to snimi, pa tako je i sa fotografijom prirode.

Miltenberg, 19. kongres FIAP‐a

 

Fotografije su autorsko djelo. Autor zadrzava sva prava. Nije dozvoljena upotreba fotografija i video materijala bez saglasnosti i dozvole autora. 

Copyright © 2013 Foto Klub Infinity Doboj
http://bigtheme.net/
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Ламперия от ЕМСИЕН-3